Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Niedziela 23.07.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dotacje

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Bezrobotny zamierzający podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej może być przez Urząd Pracy uwzględniony w przypadku spełniania przez osobę bezrobotną, następujących warunków:
 

1) w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

a) nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia  20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej     formy pomocy określonej w  ustawie,

c) po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

 

2) nie korzystała z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

 

3) nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 

4) nie złożyła wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

 

5) nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;

 

6) nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 

7) posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w kontekście planowanego rodzaju działalności gospodarczej, w tym odbyte szkolenia;

 

8)   jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w PUP w Wejherowie.


Środki Funduszu Pracy nie mogą być przeznaczone na:

 

1) podjęcie działalności w sektorach:

 

-   rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,

- produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę  Europejską,

-  przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego  Wspólnotę Europejską,

-   węglowym,

2) zakup, przejęcie już istniejącej na rynku działalności od członków rodziny lub osób trzecich prowadzących tę działalność gospodarczą oraz prowadzenie wnioskowanej działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu,

3) prowadzenie działalności tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka,

4) prowadzenie lombardu, salonu gier hazardowych, agencji towarzyskich,

5) usługi wróżbiarskie i ezoteryczne,

6) działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek osobowych i handlowych lub działalność prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju,

7) prowadzenie działalności gospodarczej sezonowej i polegającej na marketingu sieciowym oraz franczyzie,

8) prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na usłudze wynajmu lokali, za wyjątkiem usług hotelarskich,

9) prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat) bez współpracy
z bankiem, SKOK-iem, Pocztą Polską,

10) zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucji, wydatki inwestycyjne związane z kosztami budowy, koncesje,

11) zakup ruchomości od członków rodziny,

12) wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy i remontów,

13) wydatki związane z gwarancją, polisą serwisową,

14) opłaty administracyjne i skarbowe (podatki, koncesje), składki ZUS,

15) bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. czynsz najmu, opłaty za energię elektryczną, gaz, itp.),

16) opłaty związane z usługą transportu, pakowania oraz przesyłką dotyczącą dokonanych    zakupów,

17) zakup ratalny oraz za pomocą kart kredytowych bankowych lub sklepowych,

18) leasing maszyn, urządzeń i pojazdów,

19) handel obwoźny oraz handel na bazarach i targowiskach,

20) na założenie spółek osobowych lub kapitałowych,

21) zakup rzeczy lub usług od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, których zakres działalności jest inny niż sprzedawany przez nich towar lub usługa,

22) działalność, której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajduje się poza terenem województwa pomorskiego.

 

Wydatkowanie środków musi nastąpić w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku.

Udokumentowanie wydatkowania musi nastąpić w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457),
Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz R
(2015-11-03 09:30:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz R
(2016-06-22 12:48:51)
 
 
ilość odwiedzin: 1916719

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X