Rejestracja bezrobotnego

WYMAGANE DOKUMENTY DO REJESTRACJI:

 • dowód osobisty, a w przypadku jego braku inny dokument tożsamości wraz z aktualnym zaświadczeniem z Urzędu Miasta potwierdzającym zameldowanie stałe, tymczasowe lub brak zameldowania;
 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia ukończenia kursu lub szkolenia (w oryginale);
 • świadectwa pracy (w oryginale),
 • umowy zlecenie lub zaświadczenie potwierdzające okres ich wykonywania, z informacją, jaka była podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca (w oryginale);
 • umowy o dzieło lub zaświadczenie potwierdzające okres ich wykonywania;
 • osoby, które są właścicielami samoistnymi lub zależnymi użytków rolnych dodatkowo powinny dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Miasta, Gminny lub inne dokumenty, potwierdzające powierzchnię tych użytków podaną w ha/ przeliczeniowych;
 • osoba niepełnosprawna oprócz powyższych dokumentów przedkłada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

Jeżeli po ustanym stosunku pracy, zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania innej pracy zarobkowej osoba pobierała zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne, konieczne jest przedstawienie:

 • zaświadczenia z ZUS potwierdzającego okres wypłaty tych świadczeń wraz z podaną ich podstawą wymiaru, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenie społeczne,
 • zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do wykonywania pracy (ewentualnie przeciwwskazania do wykonywania określonej pracy). 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

 • wniosek potwierdzający likwidację działalności gospodarczej lub zaświadczenie potwierdzające zawieszenie działalności z Urzędu Miasta (w oryginale), a w przypadku posiadania kilku wpisów, wszystkie decyzje potwierdzające ich likwidację lub zawieszenie;
 • zaświadczenie ZUS potwierdzające okres opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wraz z podstawą wymiaru tych składek (dokument jest niezbędny do ustalenia uprawnień do zasiłku), 

w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego z tytułu współpracy przy prowadzeniu działalności gospodarczej, wymagane jest zaświadczenie wydane przez ZUS, jak dla osób, które prowadziły działalność gospodarczą (dokument konieczny do rejestracji).

 

W przypadku, gdy pobierana była renta z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna lub renta rodzina wymaga się:

 • zaświadczenia z ZUS potwierdzającego czasookres trwania tych świadczeń, z zaznaczeniem rodzaju pobieranej renty.

 

W przypadku osób powracających po pracy wykonywanej za granicą (kraje Unii Europejskiej):

 • druk E-301, U-1 lub;

 

Bezrobotni zwolnieni z zakładów karnych, aresztów śledczych celem dokonania rejestracji przedstawiają:

 • zaświadczenie potwierdzające okres pozbawienia wolności;

 

Jeżeli w trakcie pozbawienia wolności osoba pracowała:

 • zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie,
 • zaświadczenie potwierdzające podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w rozbiciu na poszczególne miesiące (dokument jest niezbędny do ustalenia uprawnień do zasiłku). 

Ważne! Osoby zwalniane z zakładów karnych i aresztów śledczych powinny dokonać rejestracji w ciągu 30 dni od dnia zwolnienia.

 

UWAGA! DOTYCZY BEZROBOTNYCH UPRAWNIONYCH DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie powinien dokonać rejestracji w powiatowym urzędzie pracy w okresie 14 dni od ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie celem zachowania prawa do kontynuacji zasiłku dla bezrobotnych.

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2015-11-03 09:08:21)
Ostatnio zmodyfikował:
C Łukasz
(2015-11-03 09:09:10)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki