Prawa i obowiązki pracodawców

Pracodawca posiada między innymi prawo:

- zatrudniania pracowników;

- zwalniania pracowników;

- ustalania warunków pracy i płacy;

- żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • datę urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia;

- żądania od pracownika podania innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

- żądanie numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL);

- dochodzenia od pracownika wyrównania szkody, którą poniósł wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie;

- przyznawania nagród i wyróżnień;

- stosowania kary upomnienia, nagany oraz kar pieniężnych.

 

Podstawa prawna:
Dz.U. 2020 r., poz. 1320

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. W aspekcie współpracy z urzędem - zgodnie z art. 36 pkt 5 a,b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 690) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1193 z późn. zm. )

 

Pracodawca ma prawo :

- zgłosić ofertę pracy do jednego, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu;

- zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy;

- zgłosić zamiar przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi przez urząd kandydatami, w siedzibie urzędu w określonym dniu w sali pracodawców / giełda pracy /;

- zgłosić zamiar udziału w organizowanych corocznie Targach Pracy, będących formą bezpośredniego kontaktu zaproszonych pracodawców z potencjalnymi kandydatami do pracy;

- skorzystania z aktywnych form wsparcia dla pracodawców - informacje dostępne w zakładce Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców.

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2015-11-03 09:40:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2022-04-26 09:46:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki