☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Poniedziałek 27.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Szkolenia

INFORMACJE OGÓLNE:

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 645 ze zm.) inicjuje, organizuje i finansuje szkolenia osób bezrobotnych oraz osób poszukujących pracy, wymienionych w art. 43 w/w ustawy, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:

a)  braku kwalifikacji zawodowych,

b)  konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,

c)  utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,

d)  braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie w 2015 roku zaplanował organizację szkoleń indywidualnych, grupowych oraz z zakresu aktywnego poszukiwania pracy. Szkolenia grupowe oraz szkolenia z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, przewidziane do realizacji w bieżącym roku Urząd zamieścił w planie szkoleń na 2015 rok, który upowszechnia na tablicach w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.wejherowo.praca.gov.pl.  W przypadku pozyskania przez Urząd dodatkowych środków na realizację szkoleń w ciągu danego roku kalendarzowego, plan szkoleń zostanie zaktualizowany.

W przypadku nie realizowania danego szkolenia w ramach szkoleń grupowych można wnioskować o skierowanie na dane szkolenie w trybie indywidualnym.

 

UDZIAŁ W SZKOLENIACH GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH:

  • Koszt szkolenia finansowanego z Funduszu Pracy, w danym roku,  nie może przekroczyć 300% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, a w okresie kolejnych 3 lat nie może przekroczyć dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę na jedną osobę.
  • Szkolenia realizowane są w formie kursu, obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.
  • Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy.
  • W przypadku osób bez kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące.

 

1. Ze szkoleń grupowych skorzystać może osoba bezrobotna, która:

a)  posiada II profil pomocy, w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy,

b)  spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w planie szkoleń,

c)  aktywnie poszukuje pracy przy wsparciu doradcy klienta i utrzymuje z nim stały kontakt,

d)  nie ma możliwości podjęcia zatrudnienia ze względu na brak odpowiedniej oferty zatrudnienia,

e)  zapisała się na wskazane w planie szkoleń szkolenie i w drodze przeprowadzonej rekrutacji została  na nie zakwalifikowana.

 

2. Ze szkoleń indywidualnych skorzystać może osoba bezrobotna, która:

a) uprawdopodobni, że ukończenie wskazanego szkolenia zapewni uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia lub podjęcie własnej działalności gospodarczej lub uzasadni celowość wskazanego szkolenia,

b) posiada II profil pomocy oraz spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w programie wskazanego szkolenia,

c) złoży wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne na aktualnym formularzu obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie na dzień jego składania,

d) zostanie zakwalifikowana na wskazane przez siebie szkolenie w wyniku komisyjnej weryfikacji wniosku.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO NA SZKOLENIE:

 

Bezrobotny skierowany na szkolenie zobowiązany jest do:

a) uczestnictwa w szkoleniu przez okres wynikający z harmonogramu zajęć  i systematycznego realizowania programu,

b) każdorazowego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkoleniowych w terminie trzech dni od daty jej wystąpienia,

c) zwrotu kosztów szkolenia w przypadku nie ukończenia go z własnej winy,  z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjecie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej,

Osoba skierowana na szkolenie w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.

d) ukończenia szkolenia w terminie przewidzianym w harmonogramie i przystąpienia do egzaminu końcowego,

e) aktywnego poszukiwania pracy po ukończeniu kursu.

 

Bezrobotny skierowany na szkolenie ma prawo do:

 

a) stypendium  szkoleniowego w wysokości 120% zasiłku pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin zegarowych miesięcznie, a w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20 % zasiłku.

Bezrobotnemu uprawnionemu w tym samym okresie do stypendium oraz zasiłku przysługuje prawo wyboru świadczenia.

Stypendium lub zasiłek nie przysługuje za czas nieobecności na szkoleniu, chyba, że nieobecność  zostanie usprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim na druku ZUS ZLA.

Bezrobotnemu skierowanemu na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku, niezależnie od wymiaru godzin szkolenia, od dnia podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej do dnia zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne.

b) do zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia w przypadku odbywania szkolenia poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniową,                                        

c) zwrotu całości lub części poniesionych kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie przez PUP lub jednostkę szkoleniową, jeśli wynika to z zawartej umowy szkoleniowej pod warunkiem, że PUP posiada w danym roku kalendarzowym środki finansowe na ten cel.

Zwrotu dokonuje się na podstawie złożonego wniosku przez osobę bezrobotną wraz
z wymaganymi załącznikami tj. na podstawie przedłożonych biletów, a w przypadku dojeżdżania  na szkolenie własnym samochodem refundacja dokonana zostanie do wysokości kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej na danej trasie – po udokumentowaniu kosztów dojazdu. W 2015r. Urząd dokona refundacji, gdy miesięczny koszt, najtańszym środkiem transportu przekracza 100 zł.

 

SPOSÓB REKRUTACJI NA SZKOLENIA GRUPOWE:

 

1. Nabór na poszczególne szkolenia grupowe będzie ogłaszany sukcesywnie na stronie internetowej Urzędu oraz w gablocie mieszczącej się obok pokoju 103 w Urzędzie (I piętro).
2. Nabór na szkolenia grupowe prowadzony będzie wyłącznie na podstawie zatwierdzonego planu szkoleń na dany rok kalendarzowy.
3. Zapisy na poszczególne szkolenia grupowe będą odbywały się u pośredników pracy (parter, p.14) tylko w wyznaczonych przez Urząd terminach rekrutacji.
4. Pośrednik pracy wyznacza termin rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym.
5. Doradcy zawodowi przeprowadzają rozmowy kwalifikacyjne z zapisanymi u pośredników pracy kandydatami oraz wybierają ostateczną grupę osób zakwalifikowanych.
6. Osoby zakwalifikowane będą poinformowane telefonicznie przez specjalistę ds. rozwoju zawodowego o terminie stawiennictwa w Urzędzie w celu odbioru skierowania na szkolenie.

 

SPOSÓB REKRUTACJI NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE:

 

1. Wnioskować o szkolenie indywidualne można wtedy, gdy takie szkolenie nie jest realizowane w danym roku kalendarzowym w ramach szkoleń grupowych.
2. Osoby zainteresowane odbyciem szkolenia indywidualnego składają wniosek o skierowanie na szkolenie wraz z dokumentem uprawdopodobnienia zatrudnienia lub uzasadnieniem jego celowości. Wnioski można składać osobiście w sekretariacie Urzędu lub przesłać pocztą.
3. Z uwagi na ograniczone środki finansowe skierowanie na szkolenie indywidualne przysługuje nie częściej niż raz w ciągu roku kalendarzowego.
4. W ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku o skierowanie na szkolenie odbywa się komisyjna weryfikacja wniosku, a następnie zostaje podjęta decyzja co do zasadności wnioskowanego szkolenia.
5. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, decyduje data i numer kancelaryjny zamieszczony na wniosku przez pracowników sekretariatu Urzędu.
6. O podjętej decyzji dot. skierowania na szkolenie indywidualne, osoba składająca wniosek zostaje powiadomiona telefonicznie w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku lub pisemnie w przypadku odmowy realizacji wnioskowanego szkolenia, w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

 

FINANSOWANIE KOSZTÓW EGZAMINÓW:

 

Powiatowy Urząd Pracy na wniosek bezrobotnego, może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu na podstawie umowy zawartej z instytucją egzaminującą, jeżeli są one elementem szkolenia zawodowego, na które uczęszcza bezrobotny.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz C
(2015-11-03 09:19:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Natalia Płotka
(2020-01-14 11:30:17)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X