Rejestracja poszukującego pracy

1. Rejestracja następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów, po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika Powiatowego Urzędu Pracy prawdziwości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej lub za pośrednictwem formularza elektronicznego.

2. Zarejestrowana osoba jest zobowiązana do niezwłocznego informowania Urzędu Pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.

3. Osoba rejestrująca się przedkłada do wglądu pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy dokonującemu rejestracji:

  • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem np. paszport wraz z aktualnym potwierdzeniem o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy
  • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenia o ukończeniu kursu lub szkolenia, świadectwo pracy,
  • dokument o przeciwskazaniach do wykonywania określonych prac, jesli taki dokument posiada.

4. Osoba niepełnosprawna oprócz powyższych dokumentów przedkłada ORZECZENIE uprawnionego organu o stopniu niepełnosprawności.

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2015-11-03 09:10:26)
Ostatnio zmodyfikował:
C Łukasz
(2015-11-25 09:21:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki