Dotacje

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

O przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej może ubiegać się:

 • osoba bezrobotna zarejestrowana w PUP Wejherowo,

 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub nie wykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zwanego dalej „opiekunem”;

 • absolwent centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176), zwanemu dalej „absolwentem CIS”

 • absolwent klubu integracji społecznej, o którym mowa w art. 2 pkt 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, zwanemu dalej „absolwentem KIS”;

Osoba zamierzająca podjąć działalność gospodarczą może złożyć do Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 

 

Wniosek o dofinansowanie może być przez starostę uwzględniony w przypadku gdy bezrobotny, opiekun, absolwent CIS lub absolwent KIS:

 • nie otrzymał bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

 • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

 • złożył oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej;

 • w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie nie był karany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

 • zobowiąże się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej bez jej zawieszenia;

 • nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

 • złożył zaświadczenia lub oświadczenia i informacje związane z pomocą de minimis;

 • złożył kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie;

 • wniosek został pozytywnie zaopiniowany.

Dodatkowo wniosek o dofinansowanie złożony przez bezrobotnego może być przez starostę uwzględniony w przypadku, gdy bezrobotny:

 

W okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie:

 • nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, lub inną formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej nie mogą być przeznaczone na:

 • podjęcie działalności w sektorach:

  • węglowym,
  • rybołówstwa i akwakultury objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,
  • produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
  • przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w Załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
 • zakup środków trwałych, które w okresie ostatnich 7 lat zostały zakupione przez osobę sprzedającą ze środków krajowych lub środków unii europejskiej (np. dotacji, refundacji),

 • zakup pojazdów, przyczep i lawet przeznaczonych do transportu drogowego przez podmioty gospodarcze prowadzące działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego,

 • prowadzenie działalności:

  • tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka,
  • w lokalu w którym prowadzona jest już działalność o tym samym profilu (PKD przeważające i wykonywane),
  • w formie spółek osobowych, handlowych, kapitałowych lub wyłącznie poza granicami kraju,
  • sezonowej i polegającej na marketingu sieciowym oraz franczyzie,
  • polegającej na usłudze wynajmu lokali, za wyjątkiem usług hotelarskich,
  • w formie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat), lombardu, salonu gier hazardowych, agencji towarzyskich, usług związanych z branżą erotyczną, usług wróżbiarskich i ezoterycznych,
  • jako handel obwoźny oraz handel na bazarach i targowiskach,
  • której siedziba i miejsce stałego wykonywania znajduje się poza terenem województwa  pomorskiego,
 • przejęcie już istniejącej na rynku działalności od członków rodziny lub osób trzecich prowadzących tą działalność gospodarczą,

 • zakup:

  • środka transportu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest on zasadniczym i niezbędnym narzędziem pracy w ramach planowanej działalności, przy czym przyznane na ten cel środki nie mogą przekroczyć 30% wnioskowanej kwoty;
  • rzeczy z lombardu,
  • usług oraz rzeczy od osób fizycznych, nie prowadzących działalności gospodarczej,
  • akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucji, koncesji,
  • ratalny oraz za pomocą kart kredytowych bankowych lub sklepowych,
  • rzeczy lub usług od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, których zakres działalności jest inny niż sprzedawany przez nich towar lub usługa,
  • od osób wstępnych, zstępnych, współmałżonka, teściów i rodzeństwa,
  • kasy fiskalnej,
  • zwierząt,
  • nawigacji, aparatów telefonicznych oraz innych urządzeń służących do komunikacji (itp. iPod, iPhone, smartfon),
 • wydatki:

  • inwestycyjne obejmujące koszty zakupu, budowy i remontów lokalu,
  • związane z gwarancją, polisą serwisową, ubezpieczeniem,
  • z tytułu opłat administracyjnych i skarbowych (podatki, koncesje), składek ZUS,
  • związane z bieżącymi kosztami prowadzenia działalności gospodarczej (itp. czynsz najmu, opłaty za energię elektryczną, gaz, itp.),
  • związane z usługą transportu, pakowania oraz przesyłką dotyczącą dokonanych zakupów,
  • z leasingiem maszyn, urządzeń i pojazdów.
  • Powyższa lista nie stanowi zamkniętego katalogu wyłączeń. Przyznając środki na podjęcie działalności gospodarczej Urząd może wyłączyć z objęcia dofinansowaniem wydatki proponowane przez bezrobotnego, gdy w sposób oczywisty nie są związane z planowaną działalnością gospodarczą.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, Powiatowy Urząd Pracy powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów lub wyjaśnień (licząc od daty ostatniego złożonego dokumentu).

W przypadku nieuwzględnienia wniosku PUP podaje przyczynę odmowy.

Wydatkowanie środków i ich rozliczenie musi nastąpić w ciągu 60 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodnie z przeznaczeniem określonym we wniosku.

Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, jest obowiązana dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków.


Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r. poz.775 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1380),

Dokumenty dotyczące przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej znajdują się w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2015-11-03 09:30:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2023-07-14 11:28:22)