Staż

I. Postanowienia ogólne:

Staż organizowany jest na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.),
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160),
 3. Niniejszych zasad.

II. Uwagi ogólne:

 1. Staże nie będą organizowane u organizatorów, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 6 miesięcy.
 2. Do odbycia stażu nie będą kierowane osoby bezrobotne będące członkami najbliższej rodziny organizatora stażu.

III. Informacje podstawowe na temat stażu:

 1. Staż polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
 2. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy, z organizatorem, o którym mowa w art. 53 ust. 1 i 8 oraz art. 61a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według programu przedstawionego przez organizatora stażu. Przy ustalaniu programu stażu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz minimalne kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. 
 3. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
 4. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Powiatowy Urząd Pracy może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
 5. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
 6. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium, w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 7. Powiatowy Urząd Pracy może dokonać zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i powrotu, na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż, w przypadku posiadania środków na ten cel w danym roku budżetowym.
 8. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach kodeksu pracy.

IV. Informacje dotyczące organizatora stażu:

 1. U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasy pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.
 2. Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.
 3. Osoba bezrobotna odbywa staż pod opieką i nadzorem opiekuna wyznaczonego przez organizatora stażu. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż  3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.
 4. Organizator stażu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje Urząd o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.
 5. Organizator dostarcza do PUP, w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu, listę obecności podpisaną przez bezrobotnego i zatwierdzoną przez pracodawcę. Na liście należy odnotować zwolnienia lekarskie, dni wolne oraz nieusprawiedliwione nieobecności.
 6. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu, organizator wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych uzyskanych w trakcie stażu. Powiatowy Urząd Pracy po zapoznaniu się z treścią sprawozdania wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

V. Wymagane dokumenty:

 1. Warunkiem ubiegania się o organizację stażu jest przedłożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku na drukach PUP Wejherowo, aktualnych na dzień jego składania. Aktualne formularze udostępniane są na stanowisku Informacji w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej www.wejherowo.praca.gov.pl
 2. Wszystkie pozycje we wniosku muszą być wypełnione w sposób czytelny i jednoznaczny.
 3. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi.
 4. We wniosku organizator stażu szczegółowo określa:
  •  dane organizatora stażu wraz z dokładnym wskazaniem osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora,
  •  liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
  •  liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż,
  •  imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna stażysty,
  •  proponowany okres odbywania stażu,
  •  opis zadań jakie będą wykonywane podczas stażu,
  •  nazwę zawodu, w jakim osoba bezrobotna miałaby odbywać staż – zgodnie z klasyfikacją zawodów 
  • i specjalności, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych
    
 1. wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu,
 2. organizator może we wniosku wskazać także imię i nazwisko bezrobotnego, którego planuje przyjąć na staż.
 3. Ponadto wnioskodawca składa 2 egzemplarze programu stażu oraz zgłoszenie wolnego miejsca stażu.

VI.  Procedura oceny wniosków:

 1. Wnioski oceniane są dwuetapowo:
  • ocena formalna – dokonywana przez pracownika PUP pod kątem wypełnienia wszystkich pozycji, dołączenia załączników itp.
  • ocena merytoryczna – dokonywana komisyjnie przez pracowników Urzędu.
    
 1. Przy ocenie merytorycznej wniosku bierze się pod uwagę przede wszystkim:
  • jakość merytoryczną przygotowanego programu stażu,
  • dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Urzędem (czy wnioskodawca korzystał już ze wsparcia w ramach programów realizowanych przez Urząd i jaka była efektywność zatrudnienia po zakończonym programie),
  • zasadność organizacji stażu – np. ilość ofert pracy w danym zawodzie, możliwość podjęcia pracy po zakończeniu stażu,
  • warunki odbywania stażu,
   deklarowane zatrudnienie uczestnika stażu po zakończeniu jego odbywania na okres minimum 3 miesięcy.
    
 2. Przed podjęciem decyzji o sposobie rozpatrzenia wniosku, upoważnieni przez Dyrektora pracownicy PUP mogą dokonać kontroli wstępnej w miejscu, w którym ma być organizowany staż.
 3. O sposobie rozpatrzenia wniosku PUP powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym miesiąca od dnia otrzymania wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku PUP podaje przyczynę odmowy.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i dobrania odpowiedniego kandydata 
 5. z organizatorem stażu zawierana jest umowa w sprawie zorganizowania stażu dla osoby bezrobotnej określająca w szczególności:
 • dane organizatora stażu, w tym dane osoby upoważnionej do reprezentacji, siedzibę organizatora,
 • miejsce odbywania stażu, 
 • dane bezrobotnego odbywającego staż,
 • dane opiekuna bezrobotnego,
 • datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,
 • zobowiązanie organizatora do zapewnienia należytej realizacji programu stażu, 
 • zobowiązanie organizatora stażu między innymi do:
  - zapoznania bezrobotnego z programem stażu, jego obowiązkami i uprawnieniami (oświadczenie bezrobotnego),
  - zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
  - przeszkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go obowiązującym regulaminem pracy (oświadczenie bezrobotnego),
  - przydzielenia bezrobotnemu na zasadach przewidzianych dla pracowników odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
  -zapewnienia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków i napojów profilaktycznych.

6. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy wymaga również formy pisemnej pod rygorem nieważności i może mieć miejsce na wniosek każdej ze stron.

7. PUP uprawniony jest do przeprowadzenia wizyty sprawdzającej u organizatora w zakresie prawidłowości przebiegu stażu zgodnie z zapisami zawartej umowy.

 

Więcej informacji na temat przedmiotowej formy wsparcia można uzyskać w siedzibie Urzędu, I piętro, pokój nr 101 lub pod numerem telefonu: 58/677 63 15.

Dokumenty dotyczące staży dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2015-11-03 09:27:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2023-07-14 11:26:19)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki