Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Niedziela 23.07.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Staż

I.   Postanowienia ogólne:

 

Staż organizowany jest na podstawie:

 

1. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.  U. z 2016 r., poz. 645 ze zm.),
2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. Nr 142, poz. 1160),
3. Niniejszych zasad.

 

II. Informacje podstawowe na temat stażu:

 

1. Staż polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.
2. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Starostę, w imieniu którego działa Powiatowy Urząd Pracy, z organizatorem, o którym mowa w art. 53 ust. 1 i 8 oraz art. 61a ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy według programu przedstawionego przez organizatora stażu. Przy ustalaniu programu stażu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz minimalne kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.
3. Na staż na okres od 3 do 6 miesięcy mogą zostać skierowani bezrobotni, dla których ustalono II profil pomocy zgodnie z art. 33 ust. 2c pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
4. Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczaną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.
5. Bezrobotny nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Powiatowy Urząd Pracy może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedziele i święta, w porze nocnej lub w systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy.
6. Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż organizator jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.
7. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium, w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
8. Powiatowy Urząd Pracy może dokonać zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu i powrotu, na wniosek osoby bezrobotnej odbywającej staż, w przypadku posiadania środków na ten cel w danym roku budżetowym.
9.Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U.
z 2014 r. Nr 1502, z późn. zm.).

 

III. Informacje dotyczące organizatora stażu:

 

1. U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasy pracy. U organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

2. Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

3. Osoba bezrobotna odbywa staż pod opieką i nadzorem opiekuna wyznaczonego przez organizatora stażu. Opiekun bezrobotnego odbywającego staż może jednocześnie sprawować opiekę nad nie więcej niż  3 osobami bezrobotnymi odbywającymi staż.

4. Organizator stażu, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, informuje Urząd o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu.

5. Organizator dostarcza do PUP, w terminie do 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu, listę obecności podpisaną przez bezrobotnego i zatwierdzoną przez pracodawcę. Na liście należy odnotować zwolnienia lekarskie, dni wolne oraz nieusprawiedliwione nieobecności.

6. Niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu, organizator wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych uzyskanych w trakcie stażu. Powiatowy Urząd Pracy po zapoznaniu się z treścią sprawozdania wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 

1. Warunkiem ubiegania się o organizację stażu jest przedłożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku na drukach PUP Wejherowo, aktualnych na dzień jego składania. Aktualne formularze udostępniane są na stanowisku Informacji w siedzibie Urzędu i na stronie internetowej www.pupwejherowo.pl.
2. Wszystkie pozycje we wniosku muszą być wypełnione w sposób czytelny i jednoznaczny.
3. Złożony wniosek wraz z dokumentacją nie podlega zwrotowi.

4. We wniosku organizator stażu szczegółowo określa:

 •  dane organizatora stażu wraz z dokładnym wskazaniem osoby upoważnionej do reprezentowania organizatora,
 •  liczbę pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 •  liczbę przewidywanych miejsc pracy, na których bezrobotni będą odbywać staż,
 •  imię i nazwisko oraz stanowisko opiekuna stażysty,
 •  proponowany okres odbywania stażu,
 •  opis zadań jakie będą wykonywane podczas stażu,
 •  nazwę zawodu, w jakim osoba bezrobotna miałaby odbywać staż – zgodnie z klasyfikacją zawodów
  i specjalności, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska pracy oraz zakres zadań zawodowych
 •  wymagania dotyczące predyspozycji psychofizycznych, poziomu wykształcenia oraz minimalnych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia stażu,
 • organizator może we wniosku wskazać także imię i nazwisko bezrobotnego, którego planuje przyjąć na staż.

5. Ponadto wnioskodawca składa 2 egzemplarze programu stażu oraz zgłoszenie wolnego miejsca stażu.

 

V.  Procedura oceny wniosków:

 

1. Wnioski oceniane są dwuetapowo:

 • ocena formalna – dokonywana przez pracownika PUP pod kątem wypełnienia wszystkich pozycji, dołączenia załączników itp.
 • ocena merytoryczna – dokonywana komisyjnie przez pracowników Urzędu.

2. Przy ocenie merytorycznej wniosku bierze się pod uwagę przede wszystkim:

 • jakość merytoryczną przygotowanego programu stażu,
 • dotychczasową współpracę wnioskodawcy z Urzędem (czy wnioskodawca korzystał już ze wsparcia w ramach programów realizowanych przez Urząd i jaka była efektywność zatrudnienia po zakończonym programie),
 • zasadność organizacji stażu – np. ilość ofert pracy w danym zawodzie, możliwość podjęcia pracy po zakończeniu stażu,
 • warunki odbywania stażu,
  deklarowane zatrudnienie uczestnika stażu po zakończeniu jego odbywania na okres minimum 3 miesięcy.

3. Przed podjęciem decyzji o sposobie rozpatrzenia wniosku, upoważnieni przez Dyrektora pracownicy PUP mogą dokonać kontroli wstępnej w miejscu, w którym ma być organizowany staż.

4. O sposobie rozpatrzenia wniosku PUP powiadamia wnioskodawcę w formie pisemnej w okresie nie przekraczającym miesiąca od dnia otrzymania wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku PUP podaje przyczynę odmowy.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i dobrania odpowiedniego kandydata
z organizatorem stażu zawierana jest umowa w sprawie zorganizowania stażu dla osoby bezrobotnej określająca w szczególności:

 

a)    dane organizatora stażu, w tym dane osoby upoważnionej do reprezentacji, siedzibę organizatora,

b)    miejsce odbywania stażu, 

c)    dane bezrobotnego odbywającego staż,

d)    dane opiekuna bezrobotnego,

e)    datę rozpoczęcia i zakończenia stażu,

f)    zobowiązanie organizatora do zapewnienia należytej realizacji programu stażu, 

g)    zobowiązanie organizatora stażu między innymi do:

 • zapoznania bezrobotnego z programem stażu, jego obowiązkami i uprawnieniami (oświadczenie bezrobotnego),
 • zapewnienia bezrobotnemu profilaktycznej ochrony zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników,
 • przeszkolenia bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznania go obowiązującym regulaminem pracy (oświadczenie bezrobotnego),
 • przydzielenia bezrobotnemu na zasadach przewidzianych dla pracowników odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz niezbędnych środków higieny osobistej,
 • zapewnienia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatnych posiłków
  i napojów profilaktycznych.

6. Umowa zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana warunków umowy wymaga również formy pisemnej pod rygorem nieważności i może mieć miejsce na wniosek każdej ze stron.

7. PUP uprawniony jest do przeprowadzenia wizyty sprawdzającej u organizatora w zakresie prawidłowości przebiegu stażu zgodnie z zapisami zawartej umowy.

 

VI. Uwagi ogólne:

 

1. Staże nie będą organizowane u organizatorów, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 6  miesięcy.
2. Do odbycia stażu nie będą kierowane osoby bezrobotne będące członkami najbliższej rodziny organizatora stażu.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz R
(2015-11-03 09:27:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz R
(2016-06-22 12:48:29)
 
 
ilość odwiedzin: 1916782

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X