☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 01.08.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zewnętrzne (instytucji kontrolujących pracę urzędu)

 •  Organ kontrolujący

   Początek kontroli

   Zakończenie kontroli

   Przedmiot kontroli

   Stwierdzone nieprawidłowości

   Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku  26.05.2010r.  28.05.2010r.  Kontrola projektu "Lepszy Urząd - II"

   W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.

    Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku  28.06.2010r.  30.06.2010r.

   Kontrola projektu "ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy"

   W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.

   

 •  Organ kontrolujący

   Początek kontroli

   Zakończenie kontroli

   Przedmiot kontroli

   Stwierdzone nieprawidłowości

   Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

   07.06.2011r.  09.06.2011r.

   Kontrola projektu "Lepszy Urząd - III"

   W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.

   Najwyższa Izba Kontroli

  Delegatura w Gdańsku

   02.06.2011r.  07.07.2011r.

   Wykorzystanie środków Unii Europejskiej na realizację projektów dotyczących aktywizacji zawodowej bezrobotnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał ludzki 2007-2013

  Protokół kontroli

  Wystąpienie pokontrolne:

  Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości ocenia wykorzystanie środków na realizaację przez Urząd projektu systemowego "ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy", współfinansowanego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły publikacji przez Urząd ogłoszeń o udzieleniu zamówień publicznych na realizację szkoleń.

   Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

   04.07.2011r. 06.07.2011r. 

  Kontrola projektu "ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy"

   W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.

   Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

   15.11.2011r. 18.11.2011r. 

   1. Stosowanie standardu organizaci szkoleń oraz spełnianie wymogów ilościowych i kwalifikacyjnych przez pracowników realizujących te usługi rynku pracy

  2. Spełnnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pozostałych pracowników urzędu pracy

   Co do zasady stwierdzono prawidłową realizację standardu organizacji szkoleń udoskonalenia wymaga jednak proces analizy skuteczności i efektywności organizacji szkoleń poprzez włączenie do niej szczegółowej analizy kosztowej.

   

 •  

  Kontrole w 2012 roku
   Organ kontrolujący
   Początek kontroli
   Zakończenie kontroli
   Przedmiot kontroli
   Stwierdzone nieprawidłowości
   Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
   14.02.2012r.  17.02.2012r.
  Kontrola projektu "Nieobecni poprzez pracę"
   W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 06.03.2012r. 08.03.2012r. Kontrola projektu "Długotrwale bezrobotni - Reaktywacja"

  W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 10.05.2012r. 11.05.2012r. Kontrola projektu "Lepszy Urząd - IV"

  W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 02.10.2012 04.10.2012 Kontrola Projektu "ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy"

  W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.

   

 •  Organ kontrolujący
   Początek kontroli
   Zakończenie kontroli
   Przedmiot kontroli
   Stwierdzone nieprawidłowości

  Starostwo Powiatowe

  22.04.2013r. 11.06.2013r.
  Stosowanie procedur wewnętrznych, gospodarowanie majątkiem, realizacja celów w sposób oszczędny, efektywny i terminowy, stosowanie ustawy prawo zamówień publicznych oraz wiarygodność sporządzanych sprawozdań
  W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.
   
  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 24.06.2013r. 25.09.2013r. Kontrola projektu "Lepszy Urząd - IV"

  W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 06.08.2013r. 08.08.2013r. Kontrola projektu "ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy"

  W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu

   

 •  Organ kontrolujący
   Początek kontroli
   Zakończenie kontroli
   Przedmiot kontroli
   Stwierdzone nieprawidłowości

  Wojewoda Pomorski

  19.03.2014r. 21.03.2014r.
  Realizacja refundacji pracodawcom zatrudniającym w ramach prac interwencyjnych skierowanych bezrobotnych części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2013 roku.
  1) wydatki na poddane kontroli zadania, co do zasady były zgodne z przeznaczeniem oraz powiązane z realizacją zadań nałożonych na Urząd Pracy,
   
  2) nie stwierdzono znaczących nieprawidłowości rzutujących na prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi w kontrolowanym zakresie,
   
  3) w przeważającej większości przypadków przestrzegane są zasady i tryb wydatkowania środków Funduszu Pracy na badany cel,
   
  4) właściwie jest udokumentowanie rozliczenia otrzymanych i wydatkowanych środków z Funduszu Pracy w przedmiotowym zakresie
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 16.09.2014r. 18.09.2014r. Kontrola projektu "ZiP - Zaradny i Przedsiębiorczy"

  W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu

   

  Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wejherowskiego 01.10.2014 25.10.2014 Kontrola w zakresie organizacyjno - finansowym

  W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu

   

 •  Organ kontrolujący
   Początek kontroli
   Zakończenie kontroli
   Przedmiot kontroli
   Stwierdzone nieprawidłowości

  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

  26.10.2015r. 28.10.2015r.
  Kontrola projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wejherowskim (I) + wizyta monitoringowa

  W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu

  Wojewoda Pomorski 09.12.2015r. 10.12.2015 Realizacja dodatkowych instrumentów Rynku Pracy adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia Kontrola wykazała zasadniczo prawidłową realizację zadań przez kontrolowaną jednostkę

   

 •  Organ kontrolujący
   Początek kontroli
   Zakończenie kontroli
   Przedmiot kontroli
   Stwierdzone nieprawidłowości

  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku

  14.03.2016r. 16.03.2016r.
  Kontrola projektu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego" + wizyta monitoringowa

  W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Gdańsku 12.04.2016r. 18.04.2016r.

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego

  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu

  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe

  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

   

  W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień.

  Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu

   

 • Organ kontrolują cy  Termin Nazwa kontrolowanego projektu Stwierdzone nieprawidłowości 
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 19.09.2017 r. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wejherowskim. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu
  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 06.08.2017 - 07.08.2017 r. Przestrzeganie zasad wynikających z art. 109a ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1065) W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 23-24,27.11.2017 r. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wejherowskim (III) W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu

   

 • Organ kontrolujący Termin Nazwa kontrolowanego projektu Stwierdzone nieprawidłowości
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 06-08.02.2018 "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych po 30 roku życia zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego (III)" W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu
  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 08-09.03.2018 Realizacja zadań z zakresu pośrednictwa pracy w roku 2017 W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu

  `

 • Organ kontrolujący Termin Nazwa kontrolowanego projektu Stwierdzone nieprawidłowości
  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku 20-21.05.2019 Realizacja i finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych w roku 2018 i w I kwartale 2019 r. Nie stwierdzono nieprawidłowości rzutujących w sposób negatywny na działanie Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie w kontrolowanym zakresie. To pozwala na ocenę kontrolowanych zadań na poziomie - pozytywna.

   

 • Organ kontrolujący Termin Nazwa kontrolowanego projektu Stwierdzone nieprawidłowości
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 12-14.08.2020 "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wejherowskim (IV)" W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu
  Starostwo Powiatowe w Wejherowie 07.09 - 11.10.2020 "Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych" W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu.

  `

 • Organ kontrolujący Termin Nazwa kontrolowanego projektu Stwierdzone nieprawidłowości
  Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 08.12.2020 r.- 25.02.2021 r. "Prawidłowość wydatków na szkolenia pracowników publicznych służb zatrudnienia" W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. Protokół kontroli dostępny do wglądu w siedzibie urzędu

  `

 
liczba odwiedzin: 143