Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy z siedzibą w Wejherowie przy ul. Usługowej 11.
  2. Powołany został inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: iod@pupwejherowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora ul. Usługowa 11, 84-200 Wejherowo.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO w celu realizacji działań wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 475).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r., poz. 164) oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.
  5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom, którym Urząd jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ich ochronie.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą profilowane zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nieprzekazanie danych spowoduje niemożność rejestracji jako osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy oraz uniemożliwi korzystanie z form pomocy i innych świadczeń określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Wytworzył:
Udostępnił:
Rzepa Jeremiasz
(2018-05-25 13:47:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2024-05-14 12:09:29)