Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Starosta może ze środków Funduszu Pracy zrefundować podmiotowi, niepublicznemu przedszkolu lub niepublicznej szkole, producentowi rolnemu, żłobkowi lub klubowi dziecięcemu sprawującemu opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy sprawujący opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, może złożyć wniosek o refundację do starosty właściwego ze względu na swoją siedzibę albo ze względu na miejsce tworzenia stanowiska pracy.

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wydatkowana może być w szczególności na zakup środków trwałych , urządzeń, maszyn w tym środków niezbędnych do zapewnienia stanowiska pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.

Po podpisaniu umowy podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy sprawujący opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne zobowiązany jest w okresie 30 dni do dokonania zakupów, udokumentowania i rozliczenia wydatków związanych z wyposażeniami stanowisk/a pracy.

Następnie po stwierdzeniu przez Starostę utworzenia stanowiska podmiot, niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy sprawujący opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne zobowiązany jest do zatrudnienia osób/osoby na wyposażanym lub doposażanym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres nie krótszy niż 24 miesiące.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r. poz.775).
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017 r., poz. 1380 z poźn. zm.).


Szczegółowy Regulamin Refundacji Kosztów Wyposażenia lub Doposażenia Stanowiska Pracy oraz dokumenty dotyczące refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Więcej informacji na temat przedmiotowej refundacji można uzyskać w siedzibie Urzędu, I piętro, pokój nr 102 lub pod numerem telefonu: 58/677 63 17 lub 58/677 83 67.

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2015-11-10 11:55:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2023-05-25 09:15:30)