Bon na zasiedlenie

BON NA ZASIEDLENIE

Bon na zasiedlenie polega na przyznaniu osobie bezrobotnej środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Bon na zasiedlenie może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, do 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli spełni łącznie następujące warunki:

  • z tytułu wykonywania pracy lub działalności gospodarczej będzie osiągał wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • będzie pozostawał w zatrudnieniu, wykonywał inną pracę zarobkową lub będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Realizacja bonu na zasiedlenie następuje na podstawie umowy zawieranej przez Urząd Pracy z bezrobotnym.

Bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie, jest obowiązany w terminie:

  • do 30 dni od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy lub działalności gospodarczej;
  • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić PUP oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej oraz dokumentu o podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie  o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania pracy lub działalności gospodarczej;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu na zasiedlenie udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, wykonywanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

W przypadku niewywiązywania się z dwóch pierwszych obowiązków, kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi w całości w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Niewywiązanie się z obowiązku dokumentowania zatrudnienia do 8 miesięcy kwota bonu na zasiedlenie podlega zwrotowi proporcjonalnie do udokumentowanego okresu pozostawania w zatrudnieniu, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania.

 

Więcej informacji na temat bonu na zasiedlenie można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój nr 101 (I piętro) lub pod numerami telefonu: 58/677 63 36, 58/677 63 20.

 

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.).

Uwaga!

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu

 

Dokumenty dotyczące bonu na zasiedlenie dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2015-11-03 09:27:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2023-07-14 11:27:47)