Bon zatrudnieniowy

BON ZATRUDNIENIOWY

Bon zatrudnieniowy stanowi dla pracodawcy gwarancję refundacji części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem bezrobotnego, któremu Powiatowy Urząd Pracy przyznał ten bon. Za pracodawcę uważa się jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudnia ona co najmniej jednego pracownika.

Bon zatrudnieniowy może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życiana podstawie ustaleń wynikających z indywidualnego planu działania.

Pracodawca w ramach bonu zatrudnieniowego jest zobowiązany do zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, w tym:

- przez okres 12 miesięcy Urząd refunduje pracodawcy koszty wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,

- przez kolejne 6 miesięcy zatrudnienie bezrobotnego odbywa się bez refundacji.

 

Realizacja bonu zatrudnieniowego następuje na podstawie umowy zawieranej przez Urząd Pracy z pracodawcą. Refundacja w ramach bonu zatrudnieniowego stanowi dla pracodawcy pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

W przypadku nie wywiązania się pracodawcy z obowiązku zatrudnienia bezrobotnego przez okres 18 miesięcy, pracodawca zwraca:

- w okresie do 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego - kwotę otrzymanej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji,

- po upływie 12 miesięcy od dnia zatrudnienia bezrobotnego - kwotę ustaloną proporcjonalnie do okresu nieutrzymania zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji.

 

Pracodawca nie zwraca refundacji w przypadku, gdy:

- skierowany bezrobotny sam rozwiąże umowę o pracę z pracodawcą,

- pracodawca rozwiąże umowę o pracę ze skierowanym bezrobotnym na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy,

- nastąpi wygaśnięcie stosunku pracy ze skierowanym bezrobotnym.

 

Więcej informacji na temat bonu zatrudnieniowego można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój  nr 101 (I piętro) lub pod numerem telefonu 58/677 63 20 lub 58/677 63 36.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022r. poz. 690).

 

U W A G A !

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu zatrudnieniowego

 

Dokumenty dotyczące bonu zatrudnieniowego dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

 

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2015-11-03 09:26:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2022-04-25 09:54:48)