Pośrednictwo Pracy

ABC Pośrednictwa Pracy

Zgodnie z przepisem art. 36 ust. 1 pkt. 1-8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2023 r.  poz. 775 ze zm.) pośrednictwo pracy polega na:

 • udzieleniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • pozyskiwaniu ofert pracy;
 • upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy;
 • udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy;
 • informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji
 • i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami;
 • współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji 
 • o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania;
 • informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 • Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie przyjmowani są na poszczególnych stanowiskach POŚREDNICTWA PRACY w Budynku A
  (na parterze) w godz. 7.30. - 14.00.
  Obsługa klientów odbywa się po uprzednim pobraniu przez nich numeru z info-kiosku, umieszczonego na parterze budynku obok informacji.

Pośrednictwo Pracy jest świadczone nieodpłatnie i opiera się na następujących zasadach:

 • dostępności
 • dobrowolności
 • równości
 • jawności 

Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Wejherowo:

Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym, kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi, więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania i mniejszym zaangażowaniu pośrednika pracy.

Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy - stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkanie z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. Urząd Pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę zatrudnienia i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Z reguły z dużej grupy wybiera najpierw mniej liczną, żeby po kolejnej turze rozmów ostatecznie zdecydować kogo zatrudni.

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

 • stronie internetowej urzędu pracy,
 • monitorach ekranowych zlokalizowanych w urzędzie,
 • tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu,
 • prasie lokalnej.

UWAGA  !

Odmowa przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy bądź innej formy pomocy (np. staż, szkolenie)  - w stosunku do osób bezrobotnych odmowa bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ww. Ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego  - od dnia odmowy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy 
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy (w trakcie kolejnej rejestracji)                                  
 • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

Odpowiednia praca - oznacza zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania, których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie, których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto,
w wysokości, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2015-11-03 09:11:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2023-07-14 11:24:01)