Zadania Powiatowej Rady Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Wejherowie jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Wejherowskiego w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Powiatowych Rad Rynku Pracy należy w szczególności:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
3. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
4. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
5. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
6. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko powiatowego urzędu pracy,
7. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
8. opiniowanie celowości realizacji programów specjalnych oraz zmian w ich realizacji,
9. opiniowanie celowości realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2015-10-29 08:46:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2021-01-21 12:17:20)