Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Skany dokumentów nie posiadają wersji edytowalnej,
 • Brak dostępności języka migowego na stronie internetowej.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Natalia Płotka.
 • E-mail: n.plotka@pupwejherowo.pl
 • Telefon: 58 677 63 34

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie
 • Adres: ul. Usługowa 11
  84-200 Wejherowo
 • E-mail: sekretariat@pupwejherowo.pl
 • Telefon: 58 677 63 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
ul. Usługowa 11
84-200 Wejherowo

Do budynku prowadzi wejście:

od ulicy Usługowej- do wejścia prowadzi chodnik.

Dla osób na wózkach dostępne są tylko pomieszczenia na parterze w budynku głównym Urzędu. Stosowną informację można uzyskać w pomieszczeniu Informacji znajdującą się na parterze budynku A.

W budynku Urzędu nie ma windy. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Powiatowym Urzędzie Pracy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
 • Dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
 • Zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu.

Inne informacje i oświadczenia

W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o jezyku migowym i innych środkach komunikowania się informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoba chcąca skorzystać z takiej usługi proszona jest o zgłoszenie tego faktu co najmniej na 3 dni robocze przed dniem skorzystania ze świadczenia (z wyłączeniem sytuacji nagłych) do osób wyznaczonych w Urzędzie.

Wytworzył:
K.Littwin
(2015-04-01)
Udostępnił:
Littwin Karol
(2015-09-16 11:46:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Płotka Natalia
(2024-03-14 11:24:31)