Zaświadczenia

Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa,

  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

 

Urząd wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

W przypadku ubiegania się o wydanie zaświadczenia np. dla małżonka, niezbędne jest upoważnienie do działania w imieniu osoby zainteresowanej.  

 Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Wytworzył:
Udostępnił:
C Łukasz
(2013-05-21 12:03:59)
Ostatnio zmodyfikował:
C Łukasz
(2013-05-21 12:04:21)