☰ Menu
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Czwartek 12.12.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bon stażowy

BON STAŻOWY

 

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego do odbycia stażu u wskazanego pracodawcy na okres 6 miesięcyo ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą.

Bon stażowy może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życiana podstawie ustaleń wynikających z indywidualnego planu działania.

W ramach bonu stażowego finansowane są:

  • stypendium stażowe przysługujące bezrobotnemu w wysokości 120 % zasiłku; za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje,
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.
  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł; osoba bezrobotna powinna złożyć wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu wraz z oświadczeniem, że takie koszty poniesie,

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma  premię w wysokości 1.513,50 zł, która stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Kwota ta podlega waloryzacji.

 

Staż -  oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy 
z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni 
w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast u organizatora, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

 

Więcej informacji na temat bonu stażowego można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój  nr 101 (I piętro) lub pod numerem telefonu 58/677 63 20 lub 58/677 63 15.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.).

 

 

U W A G A !

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu stażowego

 

 

Dokumenty dotyczące bonu stażowego dostępne są w zakładce "Dokumenty do pobrania"

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz C
(2015-11-03 09:24:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz C
(2019-10-04 10:17:12)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X