Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
Herb Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie

Niedziela 23.07.2017

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bon stażowy

BON STAŻOWY

 

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego do odbycia stażu u wskazanego pracodawcy na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres kolejnych 6 miesięcy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego lub umowy o pracę nakładczą.

Bon stażowy może zostać przyznany na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia, na podstawie ustaleń wynikających z indywidualnego planu działania.

W ramach bonu stażowego finansowane są:

  • stypendium stażowe przysługujące bezrobotnemu w wysokości 120 % zasiłku; za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje,
  • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.
  • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł; osoba bezrobotna powinna złożyć wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu wraz z oświadczeniem, że takie koszty poniesie,

Pracodawca, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, otrzyma  premię w wysokości 1.500,00 zł, która stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. Kwota ta podlega corocznej waloryzacji.

 

Staż -  oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy
z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Powiatowy Urząd Pracy z pracodawcą, według programu określonego w umowie. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

U organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni
w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Natomiast u organizatora, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

 

Więcej informacji na temat bonu stażowego można uzyskać w siedzibie Urzędu, pokój  nr 101 (I piętro) lub pod numerem telefonu 58/677 63 14 lub 58/677 63 15.

 

 

U W A G A !

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem bonu stażowego

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz R
(2015-11-03 09:24:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz R
(2015-11-03 09:34:03)
 
 
ilość odwiedzin: 1916741

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X